Dálkové linky

 

    20150526_143151      

 

Plánujete cestovat do Krkonoš nebo do Prahy? Využijte naše dálkové linky:

169227  Praha - Poděbrady - Jičín - Jilemnice - Vrchlabí - Špindlerův Mlýn

169226  Praha - Mladá Boleslav - Jičín - Jilemnice - Vrchlabí - Špindlerův Mlýn

169225  Praha - Mladá Boleslav - Turnov - Semily - Vrchlabí - Špindlerův Mlýn

Platné jízdní řády naší společnosti ke stažení  http://www.portal.idos.cz/Search.aspx?mi=7&c=7

Ve Vrchlabí můžete přestoupit na linky do dalších destinací - Benecko, Strážné, Černý Důl, Janské Lázně, Pec pod Sněžkou.

Naše dálkové linky jsou zajišťovány kvalitními autobusy značek MAN, SCANIA a IVECO. Samozřejmostí je vybavení klimatizací a bezpečnostními pásy.

Pojeďte s námi užít si dovolenou, víkend nebo i jednodenní výlet na našich nejkrásnějších horách.

Dle možností převezeme i vaše kolo (po předchozí dohodě s dispečinkem nebo přímo s řidičem).

Pro pohodlné cestování využijte možnost zakoupení místenky přímo z našich internetových stránek.

Ceník platný na linkách mimo území IREDO je k nahlédnutí zde 

  obyčejné poloviční jízdné děti a studenti senior        nad 65 let ZTP Dítě            do 6 let
 
0-2 12,00   6,00   6,00 6,00 3,00 0,00  
3-4 14,00   7,00   7,00 7,00 4,00 0,00  
5-7 20,00   10,00   10,00 10,00 5,00 0,00  
8-10 25,00   13,00   13,00 13,00 6,00 0,00  
11-13 30,00   15,00   15,00 15,00 8,00 0,00  
14-17 36,00   18,00   18,00 18,00 9,00 0,00  
18-20 40,00   20,00   20,00 20,00 10,00 0,00  
21-25 48,00   24,00   24,00 24,00 12,00 0,00  
26-30 55,00   28,00   28,00 28,00 14,00 0,00  
31-35 60,00   30,00   30,00 30,00 15,00 0,00  
36-40 65,00   33,00   33,00 33,00 16,00 0,00  
41-45 70,00   35,00   35,00 35,00 18,00 0,00  
46-50 80,00   40,00   40,00 40,00 20,00 0,00  
51-55 90,00   45,00   45,00 45,00 23,00 0,00  
56-60 100,00   50,00   50,00 50,00 25,00 0,00  
61-70 110,00   55,00   55,00 55,00 28,00 0,00  
71-80 125,00   63,00   63,00 63,00 31,00 0,00  
81-90 135,00   68,00   68,00 68,00 34,00 0,00  
91-100 145,00   73,00   73,00 73,00 36,00 0,00  
101-110 160,00   80,00   80,00 80,00 40,00 0,00  
111-120 175,00   88,00   88,00 88,00 44,00 0,00  
121-130 185,00   93,00   93,00 93,00 46,00 0,00  
131-140 195,00   98,00   98,00 98,00 49,00 0,00  
141-150 210,00   105,00   105,00 105,00 53,00 0,00  
151-160 220,00   110,00   110,00 110,00 55,00 0,00  
             
             
Ceník je platný pro  linky 169225, 169226, 169227            
             
Zavazadlo 15,-Kč 0-110 km převyšuje-li alespoň jeden rozměr 20 x 30 x 50 cm
  20,-Kč 111-150 km        
Jízdní kolo 80,-Kč          
Poloviční   pes        
děti a studenti   děti do 18 let, studenti od 18 do 26 let    
senior 65+   senior nad 65 let      
ZTP   držitel průkazu ZTP a ZTP/P    
             
Platnost ceníku - od 1.4.2022        
Ceník platí na linkách mimo území IREDO      
KAD spol. s r.o.          
Vápenická 475          
543 01 Vrchlabí          
www.kad.cz           
tel.: 499 422 112          

Smluvní přepravní podmínky platné pro linky mimo území IREDO a IDOL najdete zde:

 

Smluvní přepravní podmínky

 

(platnost od 15. 12. 2013)

 

Dopravce: KAD spol. s r.o.

 

 

Smluvní přepravní podmínky ve veřejné linkové dopravě

 

podle § 18, písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou silniční dopravu.

 

                                                                       Čl. I.

 1. Řidič a průvodčí vozidla veřejné linkové dopravy nebo jiná osoba pověřená dopravcem veřejné linkové dopravy a vybavená průkazem (dále jen „pověřená osoba“) je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy nebo bezpečnosti ostatních cestujících. Pověřená osoba je oprávněna:
 1. vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním průkazem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího,
 2. nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla,
 1. uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem zaplatit přirážku, nebo vyžadovat od cestujícího věrohodné prokázání osobních údajů potřebných na vymáhání přirážky.
 1. Cestující je povinen:
 1. dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících,
 2. na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem a dokladem o zaplacení dovozného; neprokáže-li se platným jízdním dokladem nebo dokladem o zaplacení dovozného, zaplatit přirážku

- u spojů se vzdáleností výchozí a konečné zastávky do 100 km včetně ve výši 300,- Kč

- u spojů se vzdáleností výchozí a konečné zastávky od 101 km včetně ve výši 500,- Kč

- v případě, neprokáže-li se cestující dokladem o zaplacení dovozného, ve výši 50,- Kč nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky,

 1. na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících ve výši 300,00 Kč.
 1. V odůvodněných výjimečných případech může být výše přirážky mimořádně snížena.

 

Čl. II.

 1. Právní vztah mezi dopravcem a cestujícím vzniká uzavřením smlouvy o přepravě osob (dále jen „přepravní smlouva“). Součástí přepravní smlouvy se stávají vyhlášené přepravní podmínky, ke kterým cestující přistoupí uzavřením přepravní smlouvy.
 2. Přepravní smlouva ve veřejné dopravě vzniká:
 1. nastoupením do vozidla, pokud cestující toto vozidlo neopustí před zahájením jízdy,
 2. zakoupením jízdenky pro určitý spoj nebo pro určité časové období před uskutečněním přepravy nebo jednotlivých přeprav.
 3. Přepravní smlouvou se dopravce zavazuje cestujícímu, který za stanovené jízdné použije vozidlo provozované na lince veřejné linkové dopravy, realizovat jeho přepravu, nebo přepravy podle přepravního řádu a vyhlášených přepravních podmínek ze zastávky, na které nastoupil do vozidla, do zastávky určení řádně dle jízdního řádu. Cestující se přepravní smlouvou zavazuje, že při přepravě bude dodržovat přepravní řád a vyhlášené přepravní podmínky, zaplatí jízdné, s výjimkou osob přepravovaných podle vyhlášených přepravních podmínek a tarifu nebo zvláštních předpisů bezplatně, a splní podmínky stanovené tarifem.

 

Čl. III.

 1. Cestující prokazuje pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy platným jízdním dokladem. Jízdními doklady jsou:
 1. jízdenka pro jednotlivou jízdu,
 2. jízdenka časová nebo předplatní,
 3. jiné jízdní doklady stanovené zvláštními předpisy nebo tarifem.
 1. Jestliže se cestující, který je ve vozidle, nemůže po započetí přepravy prokázat platným jízdním dokladem, platí, že přepravní smlouva vznikla nastoupením do vozidla.
 2. Jízdenka pro jednotlivou jízdu obsahuje:
 1. obchodní jméno dopravce
 2. výši ceny jízdného,
 3. údaje umožňující podle povahy přepravní služby kontrolu platnosti a správnosti použití jízdenky.
 1. Jízdenka časová nebo předplatní obsahuje náležitosti, které obsahuje jízdenka pro jednotlivou jízdu, a údaje o druhu této jízdenky, její časovou platností.
 2. Jiné jízdní doklady musí obsahovat údaje stanovené zvláštními předpisy nebo tarifem.

 

Čl. IV.

 1. Cestující je povinen zaplatit jízdné před zahájením jízdy, nejpozději neprodleně po nastoupení do vozidla. Dopravce je povinen cestujícímu, který zaplatil jízdné vyhlášené tarifem, vydat jízdenku. Cestující, který se ve vozidle po započetí přepravy neprokáže na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem, zaplatí pověřené osobě za přepravu jízdné vyhlášené tarifem a přirážku ve výši podle čl. I vyhlášených přepravních podmínek. Nelze-li spolehlivě zjistit nástupní zastávku cestujícího, považuje se za nástupní zastávku výchozí zastávka spoje.
 2. Jízdní doklad je neplatný, jestliže:                                                                                                                                                    
 1. cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené vyhlášenými přepravními podmínkami, tarifem nebo zvláštním předpisem,
 2. je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
 3. není řádně vyplněn,
 4. údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
 5. je použit neoprávněnou osobou,
 6. uplynula doba jeho platnosti,
 7. je používán bez vyžadované fotografie,
 8. nejde o originál
 1. Jízdní doklad, který opravňuje k přepravě jen ve spojení s jiným dokladem, je neplatný, jestliže se cestující tímto jiným dokladem neprokáže. Zlevněné jízdenky jsou platné jen ve spojení s dokladem, kterým cestující osvědčí nárok na slevu.
 2. Neplatnou jízdenku je pověřená osoba oprávněna odebrat bez náhrady v případech uvedených v odstavci 1 písm. d), e), f), g), h). Jiné jízdní doklady odebírat nelze, lze vydat náhradní jízdenku; oprávněná osoba z těchto jízdních dokladů může zjišťovat osobní údaje potřebné na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky.
 3. Ve veřejné linkové dopravě se prodávají jízdenky pro jednotlivou jízdu, jízdenky časové a množstevní, dále se prodávají žákovské a studijní průkazky v souladu s novelou vyhlášky 182/91 Sb. Prodejní místa jsou v informační kanceláři AN Vrchlabí a AN Špindlerův Mlýn.
 4. Jízdenky pro jednotlivou jízdu, jízdenky časové a množstevní prodává řidič ve vozidle, jízdenky časové a množstevní může cestující zakoupit v předprodeji před uskutečněním přepravy. Spoje, na kterých cestující může nebo je povinen zakoupit předem místo k sezení, jsou označeny v jízdních řádech. Za jízdenky nevyužité cestujícím dopravce náhradu neposkytuje. Neuskuteční-li se zcela nebo z části přeprava z důvodů na straně dopravce spojem, na který má cestující zakoupenou jízdenku, vrátí dopravce cestujícímu zpět zaplacené jízdné v plné výši, a to prostřednictvím přepravní kanceláře, vždy oproti vrácení originálu jízdenky.
 5. Cestující, který si předem kupuje místo k sezení, současně ohlásí, jde-li o místo pro cestujícího mladšího 12 let, cestujícího se psem, s dětským kočárkem, s vozíkem pro invalidy nebo o cestujícího s omezenou možností pohybu nebo orientace. Jestliže cestující tyto údaje neuvede a není možné mu při přepravě zajistit ve vozidle bezpečné místo k sezení, ztrácí právo na zakoupené místo k sezení a může být přepraven jiným spojem.
 6. Cestující s místenkou má právo na zakoupené místo k sezení ve vozidle. Cestující, který si zakoupil místo k sezení, ztrácí právo na zakoupené místo k sezení, neobsadí-li je před odjezdem vozidla ze zastávky, ze které bylo místo k sezení prodáno. Je-li v jízdním řádu stanoveno, že místo k sezení je nutno obsadit stanovenou dobu před odjezdem vozidla, a je umožněno jeho včasné obsazení, ztrácí cestující právo na zakoupené místo k sezení, neobsadí-li je do této doby. Pokud cestující nedodrží stanovenou dobu, ale dostaví se ještě před odjezdem vozidla a není možné mu při přepravě zajistit ve vozidle bezpečné místo k sezení, ztrácí právo na zakoupené místo k sezení a může být přepraven jiným spojem.
 7. Ztratí-li cestující s místenkou právo na zakoupené místo k sezení podle odstavců 7 a 8, částku zaplacenou za místenku dopravce cestujícímu nevrací.
 8. Cestující může ve vozidle obsadit jen 1 volné místo k sezení. Cestující bez místenky může ve vozidle obsadit místo k sezení, které bylo prodáno jinému cestujícímu z nácestné zastávky, je však povinen místo k sezení v této nácestné zastávce uvolnit cestujícímu, který se prokáže platnou místenkou pro toto místo k sezení.

 

Čl. V.

 1. Dítě, které je podle tarifu bezplatně přepravováno, může s cestujícím, který jej doprovází, zaujmout jen 1 místo k sezení, jsou-li všechna místa k sezení obsazena.
 2. Cestující může vzít do vozidla k přepravě dětský kočárek s dítětem, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a není-li přeprava dětských kočárků s dítětem podle vyhlášených přepravních podmínek pro konkrétní spoj vyloučena.
 3. Cestující s dětským kočárkem s dítětem může do vozidla nastoupit pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče dveřmi, které jsou příslušně označeny nebo určeny řidičem. Cestující musí umístit dětský kočárek s dítětem na místě ve vozidle určeném.
 4. Pro přepravu dětských kočárků bez dítěte platí ustanovení o přepravě zavazadel.
 5. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených. Pokud není u těchto osob jejich právo zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit.
 6. Na spojích, na kterých si cestující může předem zakoupit místo k sezení ve vozidle, se místenky na místa podle odstavce 5 prodávají jen pro osoby, které nárok na tato místa prokáží. Na spojích, na kterých je cestující povinen předem zakoupit místo k sezení ve vozidle, se místenky na místa podle odstavce 5 prodávají i pro osoby, pro které nejsou vyhrazena, v případě, že ostatní místa jsou vyprodána.
 7. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a vykládání vozíku pro invalidy. Jestliže technické provedení vozidla přepravu vozíku pro invalidy umožňuje, zajistí dopravce přístup do vozidla alespoň jedním označeným vstupem. Cestující na vozíku pro invalidy může do vozidla nastoupit pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče.

 

Čl. VI.

 1. Cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li uzavřena v klecích, koších nebo jiných vhodných schránkách s nepropustným dnem. Zvíře lze přepravovat jen v doprovodu cestujícího a pod jeho dohledem. Pro přepravu schrán se zvířaty, s výjimkou psů, platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel. Spoje, na kterých je přeprava zvířat omezena nebo vyloučena, jsou označeny v jízdních řádech.
 2. Beze schrány je možno vzít do vozidla psa, který má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře. V době zvýšených nároků na přepravu může pověřená osoba psa beze schrány odmítnout. Pes ve schráně nebo na vodítku je přepravován vždy za poloviční jízdné. Psy doprovázející slepce nelze vyloučit z přepravy ani jejich přepravu odmítnout. Tito psi jsou přepravováni bezplatně.
 3. Cestující může vzít s sebou k přepravě zavazadla, která vzhledem k jejich rozměru, délce nebo hmotnosti lze rychle a bez obtíží naložit a umístit ve vozidle nebo v prostoru pro zavazadla, a to za předpokladu, že neohrožují bezpečnost přepravy, nejsou ostatním cestujícím na obtíž a nejedná se o věci vyloučené z přepravy.
 4. Cestující má právo vzít s sebou do vozidla linkové autobusové dopravy, vozidla MHD nebo vlaku jako ruční zavazadlo bezplatně:

 • snadno přenosné věci, které lze umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího nebo podle potřeby držet na klíně
 • zavazadla do rozměru 20 x 30 x 50 cm
 • zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm a do průměru 10 cm
 • zavazadla tvaru desky do rozměru 80 x 100 x 5 cm
 • zvířata ve schráně s nepropustným dnem 20 x 30 x 50 cm
 • nákupní tašku na kolečkách
 • dětské kočárky s dítětem (pro přepravu dětských kočárků bez dítěte platí ustanovení o přepravě spoluzavazadel)
 • vozíky pro invalidy držitelů průkazů ZTP a ZTP/P.
 1. Pověřená osoba určí, zda zavazadlo cestujícího bude přepravováno společně s ním a pod jeho dohledem jako ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo, popř. odděleně jako cestovní zavazadlo.
 2. Spoje, na kterých je přeprava zavazadel omezena, jsou označeny v jízdních řádech.
 3. Cestující je povinen za přepravu zavazadel zaplatit před započetím přepravy přepravné stanovené tarifem. Pro doklad o zaplacení přepravného platí přiměřeně ustanovení čl. IV.
 4. Při přepravě osob nelze přepravovat nebezpečné věci.
 5. Cestující je povinen při předání cestovního zavazadla k přepravě upozornit pověřenou osobu, že cestovní zavazadlo vyžaduje, aby s ním bylo určitým způsobem zacházeno nebo aby bylo uloženo v určité poloze. Dopravce může cestovní zavazadlo přepravit i jiným vozidlem, než které použije k přepravě cestujícího.
 6. Cestující je povinen při předání cestovního zavazadla ohlásit cenu zavazadla, pokud je vyšší než 5 000,- Kč.
 7. Cestující je povinen vyzvednout cestovní zavazadlo bezprostředně po ukončení přepravy. Dopravce vydá cestovní zavazadlo v místě určení cestujícímu nebo jiné osobě po předložení dokladu o přepravném. Cestovní zavazadlo, které nebylo vyzvednuto po příjezdu vozidla do míst určení, dopravce převezme do úschovy na náklady cestujícího.
 8. Cestovní zavazadlo, které nebylo vydáno cestujícímu do 14 dnů ode dne, kdy požádal o jeho vydání, se pokládá za ztracené. Je-li cestovní zavazadlo nalezeno do 6 měsíců ode dne jeho ztráty, dopravce vyrozumí o této skutečnosti cestujícího a současně oznámí místo úschovny nalezeného cestovního zavazadla. Podmínkou vydání nalezeného cestovního zavazadla je vrácení náhrady, kterou cestující za ztracené cestovní zavazadlo obdržel.
 9. Při úplné ztrátě cestovního zavazadla má oprávněný právo na vrácení zaplaceného přepravného za zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného zavazadla, kterou mělo v době jeho podání k přepravě.
 10. Při částečné ztrátě cestovního zavazadla se poskytuje náhrada podle odstavce 1 odpovídající ztracené části zavazadla.
 11. Neprokáže-li oprávněný cenu ztraceného cestovního zavazadla nebo jeho části, přísluší mu náhrada ve výši 100,- Kč za každý i jen započatý chybějící kg hmotnosti cestovního zavazadla, nejvýše však 1 500,- Kč

 

Čl. VII.

 1. Autobusové zásilky lze k přepravě přijmout, jen pokud tím není omezena přeprava cestujících a jejich zavazadel a není-li ohrožena bezpečnost cestujících a provozu. Jako autobusové zásilky nelze přepravovat nebezpečné věci. Přepravní smlouva o přepravě autobusové zásilky vzniká přijetím autobusové zásilky k přepravě.
 2. Dopravce vydá odesílateli doklad o převzetí autobusové zásilky (dále jen přepravenka). Přepravenka musí obsahovat počet kusů, označení a případnou zvláštní povahu zásilky, která byla předána k přepravě, jméno a adresu odesílatele a příjemce, zastávku určení, datum přijetí k přepravě, obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání dopravce a výši zaplaceného dovozného. Přepravenka se vyhotovuje ve 3 dílech, z nichž jeden díl obdrží odesílatel, druhý příjemce a třetí zůstává přepravci.
 3. Odesílatel zajistí převzetí autobusové zásilky příjemcem v zastávce určení přímo u vozidla, a to ihned po jeho příjezdu. Dopravce vydá autobusovou zásilku v zastávce určení osobě, která se o ni přihlásí. Dopravce není povinen přezkoumávat, zda osoba, která se o autobusovou zásilku přihlásila, je příjemcem autobusové zásilky, je však oprávněn požadovat, aby osob, která autobusovou zásilku přebírá, prokázala svoji totožnost.

Čl. VIII.

 1. Cestující je při přepravě povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících, pořádek a klid ve vozidle nebo působit rušivě na posádku vozidla při výkonu dopravní služby nebo na ostatní cestující. Cestujícímu není k přepravě zejména dovoleno:
 1. mluvit za jízdy na řidiče,
 2. otvírat za jízdy dveře vozidla,
 3. vyhazovat za jízdy z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat ven,
 4. vystupovat za jízdy z vozidla nebo nastupovat do vozidla nebo se vyklánět z vozidla,
 5. nastupovat do vozidla prohlášeného za obsazené,
 6. uvádět bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle,
 7. zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo jiného člena osádky a v prostoru, který znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla,
 8. bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,
 9. kouřit ve vozidle,
 10. chovat se hlučně, provozovat hudbu, zpěv,
 11. používat hlasitě rozhlasový přijímač nebo jiné reprodukční zařízení,
 12. znečišťovat nebo poškozovat vozidlo

 

 1. Cestující je povinen uposlechnout a dbát pokynů a příkazů pověřených osob udílených k zajištění bezpečné, klidné a plynulé přepravy. Cestující může nastoupit do vozidla nebo z něj vystoupit jen na zastávce. Jsou-li ve vozidle označeny vchody a východy, musí cestující pro výstup nebo nástup použít dveře podle jejich označení. Přednost mají vystupující cestující před nastupujícími. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů na místě, kde podle jízdního řádu nezastavuje, může cestující vystoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby. Vyžadují-li to provozní důvody, je cestující povinen na pokyn pověřené osoby z vozidla vystoupit a do vozidla opět nastoupit.

 

Ve Vrchlabí dne: 10.12.2013                                                       

                                     

Bc. Ondřej Machačka
prokurista

 

 

Odběr novinek

Chcete být stále v obraze a patřit mezi ty, kteří budou jako první informováni o nejnovějších produktech a událostech naši společnosti? Pak se zaregistrujte k odběru novinek.

Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

KAD spol. s r.o.
Vápenická 475
54301 Vrchlabí
IČO: 49812947
DIČ: CZ 49812947

Working...